Laser-Art
Winkelmand
0 producten
€ 0,00

Algemene voorwaarden

1.       Gegevens Laser-Art.nl

Ondernemer: Laser-Art.nl
Vestigingsadres:
Zwarte Plakweg 83
5966 RJ America

 

Telefoonnummer: +31 (0) 6 45611969
Openingstijden: maandag t/m vrijdag (ophalen kan alleen op afspraak)
E-mailadres: info@laser-art.nl

Website: www.laser-art.nl.nl

KvK-nummer: 59147156
BTW-nummer: NL160184204B02

 

2.        Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1.      Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;

2.2.      Kopende partij:

2.2.1.    Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

2.2.2.    Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

2.3.      Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. De kopende partij verstrekt een opdracht op de website van Laser-Art.nl om een of meerdere producten van Laser-Art.nl te laten produceren en verzenden.

2.4.      Bedenktijd: De termijn waarbinnen de kopende partij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.5.      Dag: Kalenderdag;
 

3.        Algemeen

3.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Laser-Art.nl. Op aanvraag sturen wij u kosteloos een schriftelijk exemplaar toe.

3.2.      Laser-Art.nl behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen.

3.3.      Specifieke product- of dienstenvoorwaarden worden niet door Laser-Art.nl erkend tenzij schriftelijk overeengekomen.
 

4.        Kwaliteit

Laser-Art.nl garandeert de hoogst mogelijke kwaliteit gravure en snede op/uit het betreffende materiaal. Laser-Art.nl werkt vanuit de aanvraag van de kopende partij.

4.1.      Laser-Art.nl garandeert de hoogst mogelijke kwaliteit gravure en snede met de aangeleverde informatie en bijlagen van de kopende partij (foto’s, logo’s, symbolen, tekeningen). Laser-Art.nl is niet aansprakelijk voor de gravure en snede die door een gebreke in de aanlevering van de kopende partij geschied.

4.2.      Laser-Art.nl garandeert de hoogst mogelijke kwaliteit gravure en snede met de aangeleverde informatie zoals teksten van de kopende partij. Laser-Art.nl is niet aansprakelijk voor de gravure en snede die door een gebreke in de aanlevering van de bijlagen van kopende partij geschied.
 

5.        Prijzen

5.1.      Alle prijzen op de website en aanbiedingen buiten de site om (voor particulieren) zijn inclusief 21% BTW in de valuta: EURO.

5.2.      Prijzen worden niet gewijzigd binnen de looptijd van een overeenkomst met de klant, tenzij de wet dit noodzakelijk maakt door een BTW tarief wijziging.

5.3.      Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

 

6.        Aanbiedingen

6.1.      Aanbiedingen zijn vrijblijvend indien anders vermeld.

6.2.      Indien de kopende partij een aanbieding van Laser-Art.nl aanvaardt, behoudt Laser-Art.nl zich het recht om de aanbieding binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst te herroepen of van de aanbieding af te wijken.

6.3.      Mondelinge toezeggingen zijn uitsluitend bindend nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

6.4.      Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

6.5.      Laser-Art.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de kopende partij had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.6.      Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

7.        Overeenkomst

7.1.      De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de kopende partij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

7.2.      Indien de kopende partij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Laser-Art.nl langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de kopende partij de overeenkomst ontbinden.

7.3.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Laser-Art.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de kopende partij elektronisch kan betalen, zal Laser-Art.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

7.4.      Laser-Art.nl behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

8.        Betalingen

8.1.      Betalingen kunnen tot stand komen middels een online betaling via PayPal, iDeal, overschrijving of factuur.

8.2.      Als toevoeging op vorig lid: Bij betaling middels een factuur dient 50% bij akkoord/bestelling te worden aanbetaald door de kopende partij. Het volledige bedrag dient vóór de geschatte/overeengekomen leverdag voldaan te zijn. 

8.3.      Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, wordt er allereerst een herinnering gestuurd.

8.4.      In geval van wanbetaling door de kopende partij geschieden alle gemaakte kosten door een derde partij voor de kopende partij.

8.5.      Onjuistheden in betaalgegevens dienen vermeld te worden door de kopende partij aan Laser-Art.nl.
 

9.        Bezorginformatie en bezorgkosten

9.1.      Zodra u een bestelling geplaatst en betaald heeft nemen wij uw order in behandeling. Laser-Art levert op maat gemaakte producten met een verzendtermijn van 3 tot 5 werkdagen. Indien er sprake is van een langere termijn nemen wij contact met u op.

9.2.      Alle bestellingen via de website worden verzonden via PostNL.

9.3.      Briefpost: Sommige bestellingen kunnen per briefpost verstuurd worden, deze kosten bedragen € 3,85.

9.4.      Pakketpost Nederland: Bij bestellingen naar afleveradressen binnen Nederland tot en met € 50 inclusief btw wordt een bijdrage in de verzend- en handlingkosten van € 5,75 in rekening gebracht.

9.5.      Brief- en pakketpost België: Bij bestellingen naar afleveradressen binnen België tot en met € 50 inclusief btw wordt een bijdrage in de verzend- en handlingkosten van € 9 in rekening gebracht.

9.5.      Uw bestelling wordt afgeleverd op het adres dat u als factuuradres heeft opgegeven, tenzij u tijdens het bestelproces een ander afleveradres heeft opgegeven. Controleer altijd uw adresgegevens. Indien u zelf een foutief adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening. Dit geldt ook wanneer een levering bijv. niet is opgehaald op het postkantoor of geweigerd door de ontvanger en wederom bij ons geretourneerd is. Ook dan zijn de extra verzendkosten voor het opnieuw verzenden van het pakketje voor uw rekening.

 

10.     Levering

10.1.   De regels van koop op afstand in acht genomen, zal Laser-Art.nl orders binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

10.2.   Indien er een specifieke leveringstermijn is afgesproken door de kopende partij en Laser-Art.nl door welke reden dan ook niet na kan komen (ook indien overmacht) wordt het volledige bedrag vergoedt.  

10.3.   Wanneer Laser-Art.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Indien de bezorging vertraging ondervind kan hier nimmer recht aan ontleent worden doordat de bezorging geschiedt door derden.

10.4.   Indien een bestelling niet, of niet volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt de kopende partij hierover uiterlijk een maand na het plaatsen van de bestelling bericht. In dit geval heeft de kopende partij het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien de betaling al heeft plaatsgevonden en er is sprake van ontbinding, wordt het volledige bedrag uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort. Deze terug storting wordt alvorens met de kopende partij gecommuniceerd.

10.5.   Wanneer de levering van een product onmogelijk blijkt te zijn, zal Laser-Art.nl de kopende partij hiervan op de hoogte stellen en mogelijk een alternatief voorstellen waarna opnieuw akkoord gegeven moet worden door de kopende partij.

10.6.   Voor beschadigingen en/of vermissing van producten door een derde (bezorg) partij of door de kopende partij, kan geen schadevergoeding toegekend, tenzij anders overeengekomen.

10.7.   Laser-Art.nl is aansprakelijk voor drukfouten met betrekking tot (letter)tekens die door Laser-Art.nl niet juist zijn aangebracht. Daarentegen is Laser-Art.nl niet aansprakelijk voor drukfouten met betrekking tot (letter)tekens die niet juist of foutief zijn ingegeven/aangeleverd door de kopende partij. Hierbij geldt ook de opgegeven adres- en/of aflevergegevens en overige gegevens. Extra kosten die hiermee gemoeid zijn worden verhaald op de kopende partij.
 

11.     Retour

11.1.   De producten van Laser-Art.nl zijn gepersonaliseerd en kunnen niet geretourneerd worden. Deze regel geldt doordat deze producten na retour niet meer verkocht kunnen worden en vallen buiten het herroepingsrecht. Wij streven naar tevredenheid van klanten en ondanks het herroepingsrecht willen wij de kopende partij vragen om contact op te nemen indien de koper niet tevreden is over het product. In samenspraak met de kopende partij kunnen we wellicht nog iets voor de koper betekenen.

11.2.   Indien een verkeerd product geleverd is kunnen wij de kopende partij vragen om het product retour te sturen, hierbij worden de door gemaakte kosten aan de koper gecrediteerd. Mocht de kopende partij hierdoor afzien van de koop dan wordt het volledige bedrag inclusief de gemaakte kosten van de heen- en retourzending gecrediteerd aan de koper.

 

12.     Garantie

12.1.   Laser-Art.nl garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en staat hiermee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

12.2.   Laser-Art.nl is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de kopende partij, noch voor eventuele adviezen ter attentie van het gebruik of de toepassing van de zaken.

12.3.   De kopende partij is verplicht om de geleverde artikelen bij ontvangst te controleren. Wanneer het geleerde verkeerd, ondeugdelijk of niet compleet is, dan dient de kopende partij dit schriftelijk kenbaar te maken aan Laser-Art.nl. Deze levering dient in de originele verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documenten retour gezonden te worden. Bij constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

12.4.   Indien klachten gegrond worden bevonden door Laser-Art.nl, zal Laser-Art.nl naar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de kopende partij een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen. De schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag inclusief verzendkosten.

 

13.     Afbeeldingen en specificaties

13.1.   Alle afbeeldingen, specificaties per product zoals: afmetingen, kleuren, gewicht e.d. zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

13.2.   Laser-Art.nl streeft ernaar om producten zo dicht mogelijk bij de waarheid af te beelden. Alsnog kan er een afwijking zijn tussen de werkelijke kleur van het product en het product dat op de afbeelding zichtbaar is, dit omdat er bij een foto bijv. een andere lichtinval kan zijn. Hieraan kunnen geen rechten ontleent worden.
 

14.     Overmacht

14.1.   Onder overmacht wordt verstaan: een gebeurtenis die buiten de macht ligt van in dit geval Laser-Art.nl, waardoor Laser-Art.nl niet in staat is om te doen wat er gedaan moest worden, bijvoorbeeld een overeenkomst niet na kunnen komen. Voorbeelden van overmacht: storingen in elektriciteit, storingen in het internet en/of e-mail, storingen in technologie geleverd door derden, ziekte van personeel, werkstakingen, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, wanprestatie door toeleveranciers, gebreke in hulp- en/of transportmiddelen.

14.2.   Laser-Art.nl is niet aansprakelijk indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

14.3.   In geval van overmacht behoudt Laser-Art.nl zich het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Laser-Art.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 

15.     Aansprakelijkheid

15.1.   Laser-Art.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 

16.     Eigendomsvoorbehoud

16.1.   Eigendom van alle door Laser-Art.nl aan de kopende partij verkochte en geleverde zaken blijft bij Laser-Art.nl de kopende partij de vorderingen van Laser-Art.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de kopende partij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de kopende partij de vorderingen van Laser-Art.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

16.2.   De door Laser-Art.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

16.3.   Laser-Art.nl behoudt zich het recht om gebruik te maken van fotomateriaal van gemaakte bestellingen. Dit fotomateriaal kan gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Laser-Art.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik maken van fotomateriaal van gemaakte bestelling. Daarentegen is het wel mogelijk om aan te geven dat het niet wenselijk is dat Laser-Art.nl gebruik maakt van een foto (van een bepaalde bestelling i.v.m. privacy) voor commerciële doeleinden. In de meeste gevallen zal Laser-Art.nl vragen om een foto van een bestelling publiekelijk te maken.

16.4.   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de kopende partij verplicht Laser-Art.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

16.5.   De kopende partij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Laser-Art.nl.
 

17.     Toepasselijk recht/bevoegde rechter

17.1.   Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

17.2.   Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Laser-Art.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Roermond kennis, tenzij Laser-Art.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.